UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de WW, WAO, WIA en de Ziektewet. Het UWV is verder houdster van de polisadministratie, één van de basisregistraties van de Nederlandse overheid.

Daarnaast heeft het UWV een rol bij de uitvoering van de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ. Het UWV beoordeelt of een werknemer/verzekerde recht heeft op een uitkering volgens de genoemde regelingen en wetten, en bepaalt de hoogte en de duur van deze uitkering. Daarnaast verstrekt het UWV ook de uitkeringen.

Het UWV is ook uitvoerend orgaan voor enkele regelingen uit de Wet arbeid en zorg (Wazo), zoals de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering. Tenslotte is het UWV verantwoordelijk voor re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten die geen werkgever meer hebben. Daartoe schakelt het UWV private re-integratiebedrijven in.

Op basis van een wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) per 1 januari 2009 is het CWI opgegaan in UWV WERKbedrijf, een nieuw onderdeel van het UWV met ook de re-integratietak. Het UWV vervult nu dus de taken van het voormalige CWI, inclusief taken met betrekking tot mensen die niet onder een werknemersverzekering vallen, zoals de inschrijving van werkzoekenden.

Ga naar het UWV.

Download hier een eerstejaarsevaluatie.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen