Wettelijke verplichtingen

Als werkgever heeft u verplichtingen die u moet nakomen wanneer u te maken krijgt met ziekte of arbeidsongeschikheid binnen uw bedrijf. Die verplichtingen zijn wettelijk vastgelegd.
 
De belangrijkste eisen die de overheid aan de werkgever stelt in geval van verzuim zijn:  

PMO (voorheen PAGO)

Het Preventief Medisch Onderzoek is een verzameling van methoden die bedrijfsartsen gebruiken om de gezondheid van werknemers te bewaken en te bevorderen. PMO is  bedoeld voor individuele werknemers,  maar kan er wel voor zorgen een beeld te creëren voor het bedrijf ten aanzien van de gezondheid van de werknemers als geheel. 
 
Conform de Arbowet (artikel 18) dient een werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
 
Uw werknemer is niet verplicht hieraan mee te doen! Tenzij dit verplicht wordt in de CAO voor uw branche of sector. 

Wet verbetering poortwachter

Deze wet is ingegaan op 1 april 2002, in verband met de enorme instroom van de WAO. Doel van de wet is het terugdringen van langdurig zieken. De werkgever is volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. De werknemer is verplicht hieraan mee te werken. Als één van de partijen zich niet aan hun verplichtingen houdt volgen er financiële  sancties. 
 
De poortwachter periode is 104 weken (gelijk aan de loondoorbetaling in de Wvlbz). In de Wet is per tijdsperiode beschreven welke verplichtingen er zijn. Op deze manier kan de verzuimbegeleiding en re-integratie optimaal worden gebruikt zodat de instroom in de WIA wordt beperkt. 

Preventiemedewerker

Vanaf 1 juli 2005 zijn bedrijven verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Deze medewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet kan een werkgever met niet meer dan 25 medewerkers de taken in het kader van de bijstand zelf verrichten. Bij meer dan 25 medewerkers dienen één of meer werknemers aangesteld te worden als preventiemedewerker. 

RI&E

Sinds 1 januari 1994 is de Risico Inventarisatie & Evaluatie verplicht voor alle werkgevers (behalve voor de ZZP-er). Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. Elk bedrijf met personeel in Nederland moet (laten) onderzoeken door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige of de werkzaamheden die worden uitgevoerd gevaar kunnen opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. De bevindingen van de RI&E moeten schriftelijk worden vastgelegd. 
 
Als de RI&E eenmaal is opgesteld, dient deze periodiek gecontroleerd te worden en geüpdate te worden. Zie voor meer informatie www.rie.nl.
 
De Verzuimeconoom helpt u graag!
 
Bent u op zoek naar een instantie die een PMO of een RI&E kan uitvoeren of uw medewerker kan ondersteunen in de taken als preventiemedewerker? Of wilt u informatie over de Wet verbetering poortwachter? 

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen